Energetická digitalizace 

Devět z deseti lokalit na světě dosáhne tzv. energetické digitalizace. S příchodem 5G se prudce zvýší počet pokrytých lokalit. Současné rostoucí provozní náklady snižují zisky operátorů. Energetická digitalizace zásadně zjednoduší provoz a údržbu, čímž v pokrytých lokalitách sníží provozní náklady. Díky technologiím digitálního snímání, kontroly a zpracování se odhaduje, že 90 % světových lokalit bude mít do roku 2025 digitalizovanou energii. Operátorům to umožní vybudovat jednodušší, zelené a autonomní sítě.

Více zelené energie

Zelená energie přinese úspory energie a sníží emise. Mnoho operátorů již přijalo strategie pro úspory fosilních paliv, úspornější údržbu, vyřazení naftových generátorů, nižší emise uhlíku a udržitelný rozvoj. Jejich záměrem je být v souladu s cíli OSN v oblasti udržitelného rozvoje. Investice do zelené energie se proto neustále zvyšují. Dozrávají nové technologie v energetice, jako jsou fotovoltaika, větrná energie, vodíkové palivové články a lithiové baterie. Ačkoli tyto technologie vyžadují relativně vysoké počáteční investice, postupně si získávají přízeň operátorů, a to díky přínosům, jako jsou šetrnost k životnímu prostředí, nízké emise uhlíku, bezúdržbovost a energetická nízkonákladovost.

Nahrazení olověných akumulátorů lithiovými bateriemi

Olověné akumulátory nahradí lithiové baterie, rovněž bude stoupat podíl využití lithiových baterií jako primární zdroje energie než energetické zálohy. Rozvoj 5G zatím přinesl zdvojnásobení spotřeby energie v pokrytých lokalitách. Proto je potřeba systému skladování energie a lithiové baterie jsou kvalitní volbou. V současné době je životnost lithiových baterií pětkrát delší než u olověných baterií. Náklady na životní cyklus lithiových baterií jsou nižší než náklady na olověné baterie. V příštích třech letech klesne cena lithiových baterií o 30 %. Odhaduje se, že náklady na lithiové baterie budou v roce 2022 zhruba stejné jako náklady na olověné akumulátory. Kromě toho lze plně využít funkci cyklu lithiových baterií.

5G Telecom Energy pronikne do průmyslových odvětví

Podnikové scénaře počítají s flexibilními dodávkami energie. Rozšíření 5G přinese základnové stanice do různých průmyslových odvětví, jako jsou např. lodní doprava, těžba, energetická soustava, vysoké školy nebo nemocnice. Podnikové aplikační scénáře vyžadující flexibilnější a rozmanitější telekomunikační energetická řešení, řídí telekomunikační energii směrem k tomu, aby byla digitální, modulární a flexibilní.

Konvergence dodávek energie pro informační a komunikační technologie

Konvergence informačních a komunikačních technologií vyžaduje diverzifikovaná řešení dodávky energie. Rozšíření 5G umožnilo informatizaci a integraci umělé inteligence (AI) do všech úrovní společnosti. Například IT firmy začaly pro vývoj aplikací používat nové komunikační sítě. Digitální transformace zvyšuje požadavky na napájení a zálohování původních lokalit a místností s ICT vybavením. U komunikační sítě musí být zajištění záložního napájení, správy tepla, správy prostoru a správy kabelů.

Spolupráce s AI

Společné modelování síťových elementů a AI dosahuje optimálních celkových nákladů na provoz energetické sítě. Nárůst počtu pokrytých lokalit 5G a spotřeby energie vede k vysokým nákladům na provoz a údržbu a elektrickou energii, což brání rychlému rozšíření 5G. Pro řešení tohoto problému bude rozhodující spolupráce s AI. Aplikační technologie AI zahrnuje modelování algoritmů pro optimalizaci konfigurace zdrojů pokrytých lokalit pro sítě a optimalizaci energetické účinnosti, jakož i analýzu AI pro implementaci autonomních sítí.

Zjednodušení energetické sítě end-to-end a full-life-cycle

Prosadí se zjednodušené energetické sítě typu end-to-end a full-life-cycle. Do provozu bude uváděno čím dál tím více frekvenčních pásem a jednotlivé lokality budou stavěny ve větší hustotě. Energetické systémy od jednotlivých pokrytých lokalit přes páteřní a základní sítě se stanou mnohem většími a komplexnějšími. Páteřní a základní sítě se stanou většími a složitějšími. To vyžaduje zjednodušené nasazení a řízení celkových provozních nákladů. V budoucnu se budou široce uplatňovat zjednodušené technologie energetické infrastruktury typu end-to-end a technologie full-life-cycle, jako jsou například jedna skříňka v jedné lokalitě či sítě autonomního řízení. Tím se výrazně zlepší účinnost pokrytí a rozšíření kapacity, zjednoduší se provoz a údržba v oblasti energie a dosáhne se zjednodušení energetických sítí.

Vícebodová architektura

Na pozadí diverzifikovaných energetických vstupů a výstupů se stane trendem vícebodová architektura. V současné době většina napájecích zdrojů nepodporuje vstup nebo výstup vícebodové architektury. Různá zařízení pro přeměnu energie musí být spojena do jednoho systému, který nabídne velkou velikost, nízkou účinnost a více rozhraní pro údržbu. Kromě toho jsou náklady na provoz a údržbu zařízení vysoké. Vícebodová architektura se vyznačuje vyšší hustotou a účinností systému, jednodušším nasazením a inteligentnějším provozem a údržbou.  

Vyšší efektivita

Účinnost na úrovni pokrytí lokality a sítě bude přitahovat stále více pozornosti. V současnosti se účinnost energetických systémů v telekomunikacích zlepšuje většinou na úrovni usměrňovače. Účinnost usměrňovače hlavních dodavatelů se pohybuje mezi 90 a 98 %. V budoucnosti se účinnost zlepší až k hodnotám mezi 98 a 99 % (což se projeví o 50 % menšími ztrátami urychlovače). Spotřeba energie celé lokality se zejména projevuje v systému výroby energie, systému kontroly teploty a vedení energie. Operátoři budou věnovat více pozornosti zlepšení energetické účinnosti na úrovni pokryté lokality a sítě. Účinné řešení pro výměnu tepla a řešení pro přirozený odvod tepla nahradí klimatizační zařízení a stane se hlavním řešením pro správu tepla.

Důvěryhodnost

Důvěryhodnost se stává integrální součástí oblasti Telecom Energy. AI vytváří na oblast Telecom Energy tlak, který ji posune od izolovaných pokrytých lokalit k energetickým sítím. Diverzifikovaná dodávka energie a požadavky na záložní zdroje, scénáře pro komplexní nasazení and digitální prostředí sítí kladou na energetické sítě vyšší nároky na důvěryhodnost. Bezpečnost, spolehlivost, dostupnost, soukromí a odolnost, se stanou klíčovými vlastnostmi energetických sítí.