Tepelná energie proudí k odběratelům na pravém vltavském břehu složitým potrubním systémem. Horkovody a teplovody mají více než 550 km. K dalším částem systému, z převážné části umístěného pod zemským povrchem, patří mj. výměníkové (předávací) stanice a obslužné šachty. Aby bylo možné dodávky tepla efektivně řídit, je potřeba mít detailní informace o jednotlivých částech systému včetně jejich vzájemného propojení a provázání. Klíčovou roli má GIS, který zobrazuje „mapu“ umístění potrubí a dalších částí teplárenské sítě, a to včetně řady dalších provozních a servisních informací.

Naším úkolem bylo poskytnout Pražské teplárenské moderní systém, se kterým bude moci pracovat mnohem větší počet uživatelů, zkvalitní datovou základnu i možnosti práce s daty. Nabídli jsme řešení postavené na platformě Esri, která je v této oblasti světovou jedničkou. Kromě toho stejnou platformu využívají další pražské utilitní společnosti, např. PRE nebo Pražská plynárenská, což umožní snazší výměnu dat a spolupráci při jejich sdílení. V neposlední řadě jde o systém, který nabízí řadu možností pro budoucí rozvoj,“ říká Michal Hamouz, obchodní ředitel geoinformatických řešení HSI společnosti Unicorn.

Nový GIS a jeho moduly

Systém je vybudován na moderní webově orientované architektuře, kdy většina uživatelů pracuje s tzv. lehkým klientem, tedy aplikací, která běží v prostředí webového prohlížeče. To vedlo ke snížení nákladů za licenční poplatky a současně ke zpřístupnění systému širšímu spektru uživatelů.

Kromě základního prostředí pro prohlížení dat a vyhledávání byla vytvořena řada specializovaných modulů pro podporu jednotlivých úloh (procesů), které zpracovávají různí uživatelé:

-        Poruchy – modul pro podporu řešení poruch. Porucha je zaevidována a lokalizována v systému GIS s určením postižené infrastruktury. Dále je v GIS provedeno tzv. trasování, tedy vyhledání všech postižených částí sítě s určením odběrných míst, která jsou poruchou dotčena. Samotná odběrná místa a další objekty s nimi spojené (přípojné objekty, místa spotřeby a další) jsou součástí integrace se systémem SAP. Zákazníci jsou informováni o poruše ve své lokalitě na webových stránkách Pražské teplárenské, prostřednictvím IVR (automatického hlasového systému) a také e-mailem.

-        Odstávky – modul slouží k evidenci a plánování údržbových činností, při kterých je část sítě mimo provoz. GIS poskytuje podporu z hlediska identifikace dotčených zákazníků, aby mohli být v dostatečném předstihu informováni.

-        Vyjadřování – významným procesem z hlediska ochrany sítě je poskytování informací o její poloze cizím subjektům (stavebníkům), aby nedocházelo k poškození sítě během stavební nebo jiné činnosti. Z GIS jsou poskytovány mapy a nákresy s přesnou polohou sítí a zároveň GIS poskytuje potřebnou podporu pro evidenci jednotlivých vyjádření, kontaktních údajů žadatelů a předaných dokumentů.

-        Věcná břemena – ke správě teplárenské sítě se váže řada povinností vyplývajících z potřeby řešení majetkoprávních vztahů. Modul podporuje především správu a evidenci věcných břemen a návaznou smluvní agendu. Obdobnou funkcionalitu má modul Cizí stavby v ochranném pásmu.

-        Nové příležitosti – pomocí toho modulu jsou evidovány lokality, kde se předpokládá vznik obchodních příležitostí, například místa, kde probíhá výstavba nových objektů, pro které bude potřeba zajistit topení a teplou vodu. Modul integruje data z externího CRM do prostředí GIS.

-        MOP – modul pro přenos dat z GIS do prostředí externího systému MOP, ve kterém jsou prováděny tepelné výpočty sítě. Dříve náročný proces přípravy dat v klientské aplikaci byl výrazně zjednodušen, zrychlen a převeden do dávkového zpracování na serveru. Zároveň je umožněno zobrazení geografického kontextu v externím prostředí pomocí webových služeb.

Budoucí rozvoj – 3D a nebo výměna dat s externími zpracovateli dokumentace

Úspěšná implementace nového GIS přinesla jeho uživatelům nejen moderní softwarové řešení, ale položila i základ k rozvoji systému do budoucna. Esri platforma např. umožňuje podporu 3D. Zvažuje se např. vývoj úloh pro podporu řešení havárií, kdy GIS poskytne údaje o hloubce uložení, skladbě krytí a o kolizních technologiích a tím umožní stanovit množství vytěžené zeminy, potřebnou stavební techniku (velikost bagru, pažení) a počet pracovníků pro manuální práce.

Dalším tématem je automatizace zpracování dokumentace vytvářené externími firmami při rozšiřování nebo opravách teplárenské sítě. GIS umožňuje lepší kontrolu předávaných dat, což zefektivní a zrychlí jejich zapracování do systému. Stejně tak je možný sběr dalších technických informací, což rozšíří a zkvalitní datovou základnu GIS. Uživatelé GIS v Pražské teplárenské budou mít k dispozici kvalitnější a komplexnější informace pro podporu svých činností.

Přechod na nový geoinformační systém jsme vyhodnotili velmi pozitivně. Přináší nové možnosti při správě a analýzách geoprostorových dat. Je mnohem snazší sdílet informace s ostatními uživateli a vytvářet jim mapová prostředí podle jejich požadavků. Oceňuji, že nová webová aplikace nabízí mimo jiné přehlednější grafické prostředí, intuitivní práci s mapou a možnosti dalšího využití dat, která GIS obsahuje. Našim cílem bylo vytvoření efektivních pracovních nástrojů a spokojený uživatel. Jsem přesvědčená o tom, že i v budoucnu budeme přicházet s technologickými inovacemi, které budou pro naše uživatele přínosem.,“ dodává Hana Smáhová, vedoucí oddělení GIS z Pražské teplárenské.