Informační systém firmy bude v době Inustry 4.0 jakýmsi ekosystémem zahrnujícím pravidla chování jednotlivých subjektů a určujícím strategii fungování podniku jako celku. Subjekty uvnitř firmy (lidé, stroje, zásoby, specializované aplikace) mají nebo budou mít vlastní inteligenci, schopnost rozhodování a učení se a budou komunikovat spolu navzájem a dle potřeby s podnikovým informačním systémem.

Aby bylo něco podobného možné, musí dojít k rozvinutí šesti základních principů:

1. Interoperabilita - schopnost lidí a všech subjektů podniku spolu komunikovat prostřednictvím IoT (internetu věcí) a IoS (internetu služeb). IoT a IoS znamená, že všechny stroje (výrobky, materiály, transportní zařízení, oddělení podniku) budou navzájem propojeny pomocí internetu a mohou si "volat" libovolnou službu.

2. Virtualizace - schopnost propojování fyzických systémů s virtuálními modely a simulačními nástroji.

3. Decentralizace - velká část řízení a rozhodování probíhá autonomně v jednotlivých subsystémech.

4. Reálný čas - vše probíhá bez zpoždění.

5. Orientace na služby - systémy a programy jsou postaveny dle servisně orientované architektury SOA.

6. Modularita - systémy lze modulárně měnit a mohou se automaticky rekonfigurovat dle situace.

 

ERP

je označení informačního systému, jímž podnik (nebo jiná organizace) řídí a integruje všechny nebo většinu oblastí své činnosti, jako jsou plánování, zásoby, nákup, prodej, marketing, finance.

Rozvoj těchto principů vyžaduje splnění následujících technologických předpokladů:

a) Exponenciálně poroste výpočetní výkonnost, objemy ukládaných dat a komunikační rychlost.

b) Veškeré informace budou digitalizovány.

c) Inovace budou založeny na kombinatorice.

d) Internet bude propojovat vše.

e) Bude se rozvíjet kybernetika a umělá inteligence.

 

Jakou roli budou hrát v budoucnosti ERP systémy? Je pro ně místo v prostředí Průmyslu 4.0?

Nelze počítat s tím, že chytré stroje a mluvící zásoby zajistí správnou funkci firmy jako celku. ERP systém musí zajistit komunikaci s obchodními partnery a pomocí plánování stanovit pro stroje cíle - hrubou frontu práce.

Stroje pak dle svých okamžitých dispozic budou rozhodovat o detailním pořadí práce a budou poskytovat ERP systému zpětnou informaci o zrealizovaných aktivitách.

Čím více budeme mít v podnikovém organismu samonastavitelných subjektů, které se budou optimalizovat na základě vzájemné komunikace, tím větší je nebezpečí jejich nepředvídatelného chování.

ERP systém bude monitorovat chování všech subjektů, bude identifikovat nežádoucí jevy a bude subjektům určovat nové cíle, aby je znovu nasměroval žádoucím směrem. Možná bude dokonce při opakovaných chybných projevech iniciovat nápravná opatření, případně dočasně izolovat nenapravitelné subjekty, podobně jako zajišťuje policie v naší společnosti pořádek a bezpečí dle zákonů, které jsme si stanovili.

V blízké budoucnosti však nebude žádný výrobní podnik v ideálním stavu, tedy bez "hloupých" strojů a "němých" zásob. Tady bude role ERP systému ještě širší: bude muset detailně řídit stroje s nižší inteligencí a na vstupu do firmy bude muset zajistit označování zásob tak, aby byly schopné komunikovat s chytrými stroji.

 

Článek byl publikován ve speciálním čísle ICT revue.