Společnost Minerva letos slaví čtvrtstoletí působení na trhu s podnikovými informačními systémy. Jaké milníky byste v dosavadní historii firmy vyzdvihl?

Mezi zásadní milníky v historii naší firmy patří uzavření distribuční smlouvy s americkou softwarovou společností QAD. To byl zlomový bod v naší historii.

Další významnou událostí se stal vstup anglické firmy Minerva International Holding do naší společnosti. Stali jsme se součástí nadnárodní společnosti, což nám přineslo masivní přenos procesů a veškerého know-how z Anglie do naší firmy. V roce 2001 jsme ale odkoupili zpět akcie a opět jsme se stali českou společností.

Z té, řekněme, moderní a nedávné historie považuji za důležitý podpis distribuční smlouvy na produkty společnosti Siemens, to se stalo v loňském roce. Dnes vidíme, že Siemens je lídrem na trhu MES systémů a systémů pro pokročilé plánování.

Kdy jste si vy sám řekl, že nyní patří Minerva mezi opravdu významné hráče na českém trhu s podnikovým softwarem?

Byl to moment, kdy jsme začali být oslovováni trhem i konkurencí. Začali jsme být zváni do výběrových řízení velkými firmami, systémovými integrátory, jako jsou společnosti IBM nebo HP, abychom byli součástí jejich velké dodávky.

Mluvil jste o spojení s Američany, jejichž systém QAD pro výrobní a distribuční společnosti jste etablovali na trhu. Jak vůbec tato spolupráce vznikla?

V počátcích naší existence firma prodávala hardware. Byla to doba vysokých, až 50procentních marží. Záhy však skončila a trh vyžadoval také něco, co bude na tom hardwaru smysluplně fungovat. Nejdříve jsme se vydali cestou vlastního vývoje. Ale shodou okolností došlo v souvislosti s našimi databázovými produkty ke kontaktu s americkou firmou QAD a po velmi krátkém vyjednávání jsme se dohodli a začali jsme distribuovat jejich software.

Vlastní vývoj ale udržujeme dodneška. Doplňujeme některé moduly základního systému QAD o určitá specifika. Některá z těchto nástavbových řešení přitom mají ambici stát se součástí standardu tohoto ERP systému.

Které z produktů QAD jste na českém trhu ve větší míře využili mezi prvními?

Od samého začátku šlo o standardní nasazení ERP systémů pro výrobní společnosti. Už naši první zákazníci, jako byla například firma Spofa Dental, požadovali komplexní funkcionalitu ERP systémů. Tedy finanční moduly, řízení a plánování výroby nebo logistiku.

Vlastně dodnes nemáme žádný projekt, kde bychom nasazovali jenom část systému.

Co se ukázalo při prosazování QAD na českém trhu jako nejobtížnější?

Neměli jsme zásadní problémy. Naší výhodou bylo, že jsme od začátku systém lokalizovali do češtiny, včetně produktové nápovědy. Upravovat jsme ale museli finanční moduly, aby byly v souladu s tuzemskou legislativou.

Minerva je partnerem QAD i v celém východoevropském regionu, distributorem v EMEA. Co toto obnáší a o jak velký byznys to pro vás je?

Nejsme jediným dodavatelem, ale jsme největším a děláme největší objem ze všech distributorů v tomto regionu. Jsme výhradním distributorem pro ČR a SR a co se týká služeb, můžeme působit bez omezení, celosvětově.

Pokud jde o projekty v EMEA, děláme je buďto napřímo sami, nebo ve spolupráci, pokud v té zemi je distributor nebo přímo zastoupení společnosti QAD. Co se týká naší firmy, tak 85-90 procent příjmů z veškeré činnosti souvisí s QAD.

Minerva se v roce 2015 dostala přes 275 milionů korun v obratu (vč. Slovenska), v současnosti jste jednou z největších čistě českých firem v oboru. Jaké máte z pohledu pozice na trhu ambice a čím je chcete akcelerovat?

Naší ambicí není, abychom si říkali, že loni to bylo 275 milionů, tak letos to bude 300...

Co se týče ERP systémů, jsme firmou stabilní a samozřejmě náš meziroční plán je růstový v jednotkách procent. Chceme se zaměřovat na rozšíření produktového portfolia pro výrobní segment (viz zmíněná spolupráce se společností Siemens PLM Software), dodávek a služeb a jít ve výrobní organizaci dál.

Dnes je trendem jít až ke strojům a to je oblast, do které se v současnosti chystáme investovat.

V nedávné minulosti jste se také například více zaměřili na menší firmy, dříve jste se orientovali výhradně na podniky střední a větší velikosti...

V SMB sektoru jsou projekty náročnější. Před třemi až pěti lety jsme pro výrobní segment vymysleli předpřipravené řešení pro menší firmy, které jsme nazvali QAD Rapid dle rychlé doby implementace. Procesy v něm byly nastavené předem, a proto pak byla implementace u zákazníka jednodušší a rychlejší.

V praxi jsme zjistili, že na trhu existují firmy, které jsou v takové startovací fázi, a trvá pár let, než svou výrobu rozjedou na 100 procent. Tyto firmy v počátcích nepotřebují velký systém, ale není pro ně ekonomické, aby pak, až se vše rozjede, ten malý systém zahodily a pořídily si něco většího. Z tohoto důvodu jsme zařadili do produktového portfolia QAD Rapid s tím potenciálem, že jak firma poroste, nebude si už muset měnit systém, ale jen si pořídí licenci a rozšíří si vše na plnohodnotný systém.

Petr Koptík (54)

má více než pětadvacetileté zkušenosti v oboru IT. Ve společnosti Minerva Česká republika působí od roku 1992, kdy byla společnost založena. Pozici obchodního ředitele zastává od roku 1999 a od 1. 3. 2008 je ve funkci předsedy představenstva. Pod jeho vedením obchodních aktivit získala Minerva své místo mezi pěti předními dodavateli ERP systémů v České republice. Ve volném čase se věnuje golfu, jízdě na kole, na lyžích a snowboardu.

Se svým vlajkovým ERP řešením QAD EA zaměřujete svou pozornost na výrobní firmy a distribuční společnosti. Jaké obory jsou pro vás klíčové?

V současnosti převažují především sektory automotive, potravinářství a strojírenství. Tyto tři segmenty jsou nejsilnější v české i slovenské ekonomice.

Jaké druhy výroby dokáže Minerva svými řešeními pokrýt? Dá se přiblížit, jaká jsou pro tyto typy výrob nejtypičtější spojení těchto řešení?

ERP systém QAD podporuje zakázkovou výrobu, opakovanou výrobu a štíhlou výrobu.

U zakázkové a opakované výroby doporučujeme použít pro plánování principy MRPII s plánovacími tabulemi systému QAD. Volitelně pak rozšíření o APS Simatic IT Preactor od Siemensu, pokud má zákazník kvalitní data a potřebuje speciální plánovací algoritmy včetně započítání sekundárních zdrojů v detailu na minuty.

Při implementaci štíhlé výroby používáme QAD elektronický KANBAN v kombinaci s MRP pro stanovení plánu pro taktovací linky a řízení nákupu.

MES systém dodáváme jako součást ERP sytému QAD nebo se napojujeme na existující MES komponenty u zákazníka.

Výrobní podniky stále častěji poptávají nástroje pro pokročilé plánování. Jaká nadstavbová řešení nabízíte?

Pod pojem pokročilé plánování neboli APS se řada konkurentů snaží vtěsnat cokoli, co obsahuje zobrazení výroby formou Gantova diagramu. Ve skutečnosti je však APS odborným termínem zahrnujícím velmi složité plánovací algoritmy a jen málo systémů se jím dá označit.

Minerva dodává americký systém QAD s velmi širokou plánovací funkcionalitou založenou na MRPII a štíhlých principech. Pokud potřebujeme u zákazníka APS, dodáváme do QAD integrovaný APS systém Preactor.

Ve skutečnosti je však APS odborným termínem zahrnujícím velmi složité plánovací algoritmy a jen málo systémů se jím dá označit.

Minerva dodává americký systém QAD s velmi širokou plánovací funkcionalitou založenou na MRPII a štíhlých principech. Pokud potřebujeme u zákazníka APS, dodáváme do QAD integrovaný APS systém Preactor.

Splňují systémy pro plánování a řízení výroby očekávání zákazníků? Co na nich nejvíce oceňují? Daří se jim naplnit své představy v oblasti snižování nákladů?

Plánování výroby a nákupu je ve výrobním podniku nejnáročnějším procesem na implementaci a provoz, protože využívá data ze všech firemních procesů, a pokud některá data nejsou přesná, i výsledky plánování začnou být nepoužitelné. Zároveň je však plánování největším přínosem pro firmu, protože zajišťuje včasnost dodávek zákazníkům, snižuje zásoby a rozpracovanost a náklady na výrobky.

Domníváme se, že máme v QADu a Preactoru jedny z nejlepších plánovacích nástrojů a že máme zkušené konzultanty, kteří umí zákazníkům plánování dobře naimplementovat. Snad o tom svědčí přes 150 výrobních podniků, které našimi nástroji plánují.

V České republice se poslední rok komunikuje koncept digitalizace průmyslu. V čem spatřujete jeho přínos?

V nejširším pojetí znamená Průmysl 4.0 postupné nahrazování lidí automatizací. V oblasti IS/IT, kterou se zabývá Minerva, pak jde o automatizaci toku a zpracování informací mezi jednotlivými prvky ve výrobním podniku (výrobní, logistické technologie, informační systémy, výrobky a polotovary...). Jedná se v zásadě o integraci v současnosti jednotlivých oddělených ostrůvků s různými automatizovanými systémy do jednoho komplexního funkčního celku a náhradu dosud neautomatizovaných systémů a jejich integraci.

Důležitou podmínkou pro efektivní realizaci této integrace je široké využití standardizovaných rozhraní pro obousměrnou komunikaci jednotlivých prvků (jako je např. OPC). Je zřejmé, že s ohledem na postupnou obměnu jednotlivých prvků půjde o dlouhodobý proces. Proto se snažíme automatizaci realizovat u našich klientů postupnými kroky a jako nástroj používáme QMES - modul systému QAD bez nutnosti dalších specializovaných systémů.

K čemu jej firmy využívají v rámci výroby?

Nejvíce jim pomáhají v režimu rozpracované výroby a expedice, v těchto oblastech dosahují podniky největších úspor. Firmy tak mají přesné informace, kolik peněz jim zůstává v rozpracované výrobě, kolik v expedici, kolik ve skladech, mohou držet tyto hodnoty na minimu.

Velká poptávka je po systémech, které monitorují efektivitu zaměstnanců. Ti jsou vybaveni čipy, které zaznamenávají každý úkon pracovníka. Přehled činností a výkonnosti je pak zobrazován na displeji v dílně.

Máte už v rámci vašich projektů konkrétní zkušenosti s nasazením technologií, které byste mohl označit za Průmysl 4.0?

Momentálně asi žádná firma nefunguje tak, že by měla 100procentně odladěné procesy podle Průmyslu 4.0. U 90 procent našich klientů používáme automatizovaný sběr dat materiálového toku a z pracovišť. Míra automatizace je od skenování kódů pomocí RF terminálů a ručních skenerů až po zcela automatické načítání údajů pomocí kamer, RFID a komunikace se stroji.

Co podle vás u nás v tuto chvíli brání rozvoji myšlenky Průmyslu 4.0?

Hlavní překážkou v rozsáhlejší automatizaci jsou různorodé výrobní technologie s různými řídicími systémy bez standardních komunikačních rozhraní. „Hloupé“ stroje umíme osadit detektory a načítat z nich informace. Řada nových technologií už podporuje komunikaci přes OPC server, takže je lze dobře integrovat do našeho podnikového systému QAD. Ale stále je mnoho technologií, které mají řídicí systémy, ale jejich výrobci nejsou ochotni zveřejnit možné způsoby napojení.

Jsou na tuto cestu české výrobní podniky připraveny?

České podniky nejenže jsou na digitalizaci připraveny, ony ji postupně realizují. Jen se liší rychlostí postupu a výší investic. Minerva se snaží svými nástroji přispět ve formě finančně efektivního řešení. Dosahujeme toho tím, že MES dodáváme jako součást podnikového systému QAD.

Podnikový systém QAD lze provozovat také v cloudu. Máte již zákazníky, kteří jej takto využívají?

Mezi našimi zákazníky jsou nadnárodní firmy, které svůj systém provozují v cloudu. Jde o české pobočky, český výrobní závod americké firmy nebo firmy ze zahraničí. U těchto projektů bývá však procesně složitější provádět úpravy z důvodu delších schvalovacích procesů.

Dále nabízíme službu Enterprise Cloud by Minerva, kterou v současné chvíli využívají jednotky zákazníků. Zde na základě franšízové smlouvy s firmou QAD poskytujeme své vlastní datové centrum. Zákazníkovi v tomto případě můžeme vyjít vstříc víceméně okamžitě, upravování systému je jednodušší.

Na Západě dodavatelé v případě cloudu zdůrazňují flexibilitu a úsporu nákladů, z Čech zaznívají hlasy, že na ERP v cloudu firmy neušetří. Jak se na toto díváte vy?

Můj subjektivní názor na to, jak je to v současnosti nastavené nejen u nás, ale i u některých našich konkurentů, je, že cloud se vyplatí pro firmu, která otevírá nové pobočky, přesouvá je nebo je zavírá. V tomto případě je flexibilita určitě velkou výhodou. Cloudové řešení je také výhodnější v případě start‑upu nebo malé firmy, které začínají u varianty pro pět až sedm uživatelů.

Pro středně velkou nebo velkou firmu je naopak z dlouhodobého hlediska výhodnější řešení on‑premise, přestože musíte provozovat vlastní infrastrukturu a zajistit odborníky. Taková je naše zkušenost v našich podmínkách.

U velkých firem, které přicházejí do České republiky, bývá časté i hybridní řešení, kdy například v mateřské společnosti v Detroitu provozují systémy on‑premise a pobočky mají cloudová řešení a jsou kdykoliv připraveny je zavřít, služby ukončit a převést je jinam.

Kromě doposud zmíněných řešení nabízíte celou řadu služeb, systémovou integraci, různá speciální školení, můžete nám některé přiblížit?

Nabízíme například celou škálu školení. Jednak ta speciální, která doplňují vzdělání uživatelů jednotlivých procesů, pak jsou to standardní – otevřená, kdy zákazník nabírá nové zaměstnance a stačí je jenom seznámit se systémem, aby věděli, jak funguje. Pak samozřejmě pořádáme další aplikační i technologická školení.

V naší nabídce školení najdete i školení pro automobilový, logistický standard, který vytvořily světové automobilové asociace MMOGE/LE. Minerva tento standard školí od roku 2007 a pořádáme je v ČR a SR jako jediná firma.

Z pohledu dalších služeb, například v případě systémové integrace, zajišťujeme pro velké zákazníky komplexní dodávky, včetně hardwaru. Tito klienti požadují kompletní garance. Na tomto poli spolupracujeme se společností TechData.

Jaké má plány Minerva pro nejbližší období?

Co se týká produktů, budeme prohlubovat spolupráci se Siemensem. Zvažujeme její rozšíření do nových oblastí ve výrobních firmách, které jsme doposud neřešili. Tam vidíme otevřený prostor a zvažujeme, jestli ho využijeme.

Potenciál vidíme také v nedávných třech akvizicích mateřské společnosti QAD, která sama bude rozšiřovat portfolio. Ale že bychom do budoucna chtěli něco zásadního měnit, to ne, spíše chceme pokračovat ve stabilitě a postupně, evolucí zlepšovat naše služby.

 

Rozšířená verze rozhovoru publikovaného v ICT revue 6/2017.