Studie IT Transformation Maturity Curve (Křivka vyspělosti pro transformaci IT), kterou pro společnost Dell EMC provedla společnost Enterprise Strategy Group (ESG), přinesla řadu zjištění. Výsledná data by se dala shrnout tak, že se sice společnosti v rámci svého rozvoje stále více spoléhají na technologie, nicméně jen nepatrné procento z nich má plně transformované IT. Přitom jsou všechny společnosti více či méně postaveny před zřejmý a naléhavý požadavek na transformaci starších informačních technologií. 

Digitální transformace se stává hnací silou, která z transformace IT vytváří nejvyšší prioritu. Při pohledu na výsledky studie se ale zdá, že firmy připraveny nejsou: 95 % respondentů průzkumu udává, že jejich organizacím hrozí nebezpečí zaostávání v procesu digitální transformace oproti progresivnějším konkurenčním společnostem ze stejného odvětví, které transformují své infrastruktury, procesy a metody poskytování IT, aby urychlily dosažení svého cíle – stát se digitálními firmami.

Mají pro to dobrý důvod, neboť „transformované“ organizace vykazují největší pokrok ve využívání prostředků IT k urychlení inovací produktů a zkrácení doby jejich uvedení na trh, k automatizaci manuálních procesů a úloh a k provozování IT jako ziskového a nikoli nákladového střediska.

O studii

Výzkum IT Transformation Maturity Curve (Křivka vyspělosti pro transformaci IT) sponzorovaný společností Dell EMC provedla společnost Enterprise Strategy Group, která sbírala data v období od 9. prosince 2016 do 5. ledna 2017 pomocí webového formuláře, kterého se zúčastnilo 1000 nejvyšších vedoucích pracovníků v oblasti IT, manažerů s rozhodovací pravomocí a pracovníků, kteří jsou řádně obeznámeni s aktuálním a budoucím rozpočtem a plány výdajů jejich organizace pro oblast IT a jsou zahrnuti do procesů nákupu infrastruktury ve svých organizacích v USA, Brazílii, Velké Británii, Německu, Francii, Číně, Japonsku a Austrálii. Respondenti zastupovali organizace z různých odvětví a různé velikosti.

Důvodem, proč tak velké množství firem není na digitální transformaci připraveno, jsou nepružnost a velmi dlouhé aplikační cykly. Mnohé organizace stále měří dobu aplikačních cyklů v měsících, ne-li dokonce v letech, mají izolované infrastruktury a nadále se potýkají s nepružnými staršími architekturami, což jsou všechno překážky k provedení úspěšné digitální transformace. Přitom podle společnosti ESG může například zavedení technologií moderních datových center, jako jsou škálovatelné úložné systémy a konvergovaná/hyperkonvergovaná infrastruktura, zlepšit pružnost a schopnost reagovat, pokud jde o zajišťování infrastruktury, poskytování projektů IT a vývoj aplikací.

„Starší IT jsou do značné míry nepřipravené na plnění požadavků nového digitálního podnikání: doby aplikačních cyklů měřené v měsících, ne-li dokonce v letech; izolovaná infrastruktura, která znemožňuje organizacím zobrazovat data uceleným způsobem; kritická místa z hlediska výkonu, která mají dopad na zkušenosti koncových uživatelů ve světě, jenž požaduje trvalou dostupnost a rychlou odezvu; nepružné architektury, které nutí organizace modernizovat skokově tak, jak se mění požadavky; a tradiční procesy zásobování, v kterých se IT často jeví nikoli jako umožňující faktor, ale jako překážka. Organizace musí vyřešit tento rozpor mezi cíli digitální transformace a současnou realitou IT, pokud má firma splnit své konečné cíle,“ dodává Jiří Kysela, generální ředitel Dell EMC Česká republika.