Společnosti Bain & Company a Red Hat publikovali výsledky společného výzkumu, jehož cílem bylo určit, nakolik jsou podniky ochotné přistoupit k digitální transformaci a formulovat, jakého prospěchu tím mohou dosáhnout. Výzkumná zpráva For Traditional Enterprises, the Path to Digital and the Role of Containers se zakládá na odpovědích téměř 450 amerických manažerů, předních IT manažerů a členů IT oddělení v nejrůznějších průmyslových odvětvích a přináší zjištění, že podniky, které uznávají potenciál digitalizace, vyhledávají nové digitální technologie jako je cloud computing a vývoj moderních aplikací, aby zvýšily svou konkurenceschopnost a mohly přinášet zákazníkům nové služby při současném snižování nákladů. Přesto zpráva konstatuje, že strategie a investice do digitální transformace jsou stále v počátcích.

Technologické a obchodní výsledky u těch respondentů průzkumu, kteří investovali v digitální oblasti, jsou velmi přesvědčivé. Výzkum zjistil, že podniky, které využily nové technologie k digitální transformaci své činnosti, zaznamenaly tyto přínosy:

  • Zvýšení tržního podílu. Tyto podniky vykazují osmkrát vyšší pravděpodobnost nárůstu tržního podílu v porovnání s podniky v raných fázích digitální transformace.
  • Zefektivnění procesu vývoje produktů v návaznosti na využití nejnovějších technologií – v některých případech až třikrát rychlejší než u podniků v raných fázích digitální transformace.
  • Efektivnější procesy rozvoje, flexibilnější infrastruktura, kratší čas potřebný k zavedení produktu na trh a snížené náklady díky používání kontejnerů při vývoji aplikací.

Navzdory těmto efektům však i ty nejvyspělejší tradiční podniky daleko zaostávají za společnostmi a podniky, které využívají nové technologie od samého začátku svého podnikání. Podle výsledků průzkumu téměř 80 % tradičních podniků získalo méně než 65 bodů na 100bodové škále, která posuzuje, jak tyto organizace podle vlastního hodnocení přijímají digitální technologie s cílem dosahování obchodních výsledků. Průzkum dále ukázal, že úroveň pokroku mezi respondenty, kteří směřují k digitální transformaci, je velmi rozdílná. Důvodem je zčásti odlišný obchodní kontext, aktuální IT potřeby a celkový přístup vůči technologiím. Výzkum odhaluje také několik zajímavých společných témat:

Metodologie

Bain a Red Hat provedli průzkum mezi 449 respondenty, k nimž patřili vyšší vedoucí pracovníci, vysoce postavení zodpovědní IT pracovníci a vývojový/provozní IT personál, přičemž poslední skupina odpovídala zejména na otázky vztahující se zvlášť ke kontejnerům. Průzkum se soustředil na tradiční podniky v USA a pracoval s reprezentativním vzorkem co do průmyslových odvětví a velikosti firem.

Zjistilo se, že zatímco 63 % dotazovaných podniků si vybudovalo procesy odpovídající digitálním trendům, pouze 19 % připisuje rychlé inovaci prioritní význam. Dále přibližně pro 65 % respondentů průzkumu představují primární motivaci jejich digitálních snah pokroky na straně konkurence, z čehož vyplývá, že jejich přístup k digitální transformaci je vysoce reaktivního charakteru.

„Mnoho tradičních podniků z hlediska digitální vyzrálosti stále pokulhává, a to i mezi nejvyspělejšími firmami,“ uvádí Jeff Taylor, partner Technology Practice společnosti Bain a spoluautor zprávy. „Když jsme se na zkoumané společnosti podívali podrobněji, zjistili jsme, že ty, které postupují na adopční křivce dále a rychleji, vnímají digitální stránku jako víc než jen jednotlivou funkci či aktivitu. Chápou ji jako komplexní, multifunkční transformaci a zavádějí změny do celého vedení, organizace, do přístupů a procesů vývoje produktů, do IT strategií a investic, do datové správy a nástrojů atd. Vybudovat si přiměřenou digitální způsobilost, která povede k žádoucím výsledkům, není jednoduchá cesta. K úspěchu je zapotřebí vytrvalé několikaleté soustředěné práce.“

Jak společnosti postupují po své cestě digitální transformace, typicky investují do čím dál sofistikovanějších kapacit na podporu svých technologických a obchodních cílů. Využívání moderních aplikačních a zaváděcích platforem představuje novou vlnu digitální vyzrálosti a začíná se projevovat jako klíčové při pomoci firmám, aby se vypořádaly se zděděnými aplikacemi a infrastrukturou.

 

Platforma kontejnerů

Kontejnery jsou jednou z nejpozoruhodnějších vývojových platforem a představují technologii, která pomáhá řídit digitální transformaci v rámci daného podniku. Kontejnery jsou uzavřená prostředí, která umožňují uživatelům izolovat aplikace s veškerými jejich běhovými závislostmi, tedy všemi soubory nezbytnými k chodu v clusterové, scale-out infrastruktuře. Díky těmto schopnostem jsou kontejnery přenosné mezi mnoha různými prostředími, včetně veřejných a soukromých cloudů.

Studie ukázala, že podniky využívající kontejnery zaznamenávají reálné přínosy i v oblasti infrastruktury. Podle analýzy respondentů průzkumu mohou společnosti, které včas přijmou kontejnery, dosáhnout nejen 15 až 30% snížení doby vývoje, ale i dodatečného zlepšení flexibility infrastruktury, která je důsledkem přenosného charakteru kontejnerů. Z výsledků průzkumu také vyplývá, že může dojít k úspoře nákladů ve výši 5 až 15 % díky efektivnějšímu využití hardwaru.

„Kontejnery začínají hrát významnou roli nejen v oblasti vývoje aplikací pro vysoce automatizované, scale-out platformy, ale také na cestě moderního podniku k jeho digitální transformaci. Zatímco většina respondentů průzkumu (přibližně 80 %) v současnosti využívá kontejnery zejména pro webové aplikace, očekáváme, že postupně dojde k využívání kontejnerů i pro zásadnější pracovní náplně,“ říká Tim Yeaton, první viceprezident Infrastructure Business Group společnosti Red Hat. „Ve stejném horizontu očekáváme také, že se začne dávat přednost kontejnerizaci u čím dál tradičnějších pracovních náplní, včetně uživatelských aplikací, databází a business intelligence.“

Očekává se, že podíl respondentů, kteří budou výběrově nebo celkově přijímat kontejnerovou technologii i s jejími výhodami a doplňkovými trendy, bude růst napříč všemi fázemi životnosti aplikací, a to z dnešních asi 20 % až na 40 % v průběhu dalších tří let.

 

Závěry

Přestože příležitosti vytvářené těmito novými technologiemi jsou lákavé, rychlost a postup přijímání kontejnerů jsou poněkud méně jasné, vyplývá ze zprávy Bain a Red Hat. Největší překážky, které stojí v cestě rozšířenému využívání kontejnerů, jsou podle respondentů běžné a typické pro všechny technologie v počátečních fázích – nedostatečná obeznámenost, nedostatek talentů, zdráhání přejít od existující technologie a nezralé ekosystémy – a mnohdy se dají časem překonat. Prodejcům se postupně daří překonávat i specifičtější problémy spojené s kontejnery, jako jsou ovládací nástroje, použitelnost v různých pracovních náplních, zabezpečení a trvalé ukládání dat, takže překážek přijetí technologie postupně ubývá.