Bez ohledu na typ aktivit, předměty podnikání nebo náplň činnosti mají všechny podniky, firmy, organizace, banky nebo nemocnice z hlediska IT infrastruktury mnoho společného. Především jsou to zaměstnanci, jejichž efektivita práce a produktivita do značné míry předurčují výkonnost, úspěšnost a rentabilitu subjektu jako celku. Většina zaměstnanců dnes více či méně využívá IT. Předpokladem kvalitního a účelného využití IT nástrojů je především výkonné, spolehlivé a správně dimenzované výpočetní zázemí, zejména servery a datová úložiště, zajišťující hladký a spolehlivý běh aplikací, které zaměstnanci ke své práci potřebují.

+38 %

Podle analytiků Gartneru činil podíl IaaS na cloudových službách v roce 2015 16,2 mld. dolarů a předpoklad na rok 2016 je 22,4 mld., což představuje nárůst o 38 %.

Zkušenost přitom zároveň říká, že v drtivé většině firem se výkon IT využívá v průměru na 30 %, musí ale být dimenzován tak, aby byl schopen absorbovat i období špičkové zátěže. V dnešním rychle se rozvíjejícím světě navíc požadavky na výpočetní výkon a kapacitu datových úložišť často předbíhají životnost IT zařízení. Udržovat soulad mezi nároky na podnikové IT, náklady na ně a potřebou zajistit kontrolu efektivního využívání provedené investice pak bývá velmi tvrdým oříškem.

 

O co v případě IaaS jde

IT infrastruktura jako služba - IaaS z angl. Infrastructure as a Service - spočívá v poskytování virtuálních výpočetních prostředků, datových úložišť a dalších součástí výpočetního prostředí, které jsou třeba pro provozování IT. Využívání IT infrastruktury jako služby je ověřenou alternativou rostoucích interních nákladů na pořízení technologií, jejich správu a provoz. Není třeba pořizovat zařízení dimenzovaná na nejvyšší výkon, neboť parametry služeb lze upravovat podle skutečných potřeb, které jsou v běžném provozu mnohem nižší. Minimalizují se tím investiční náklady na pořízení a obnovu techniky, výrazně se snižují i náklady na celkový provoz a personální zajištění IT. Pravidelné platby umožňují predikovat, plánovat a efektivně rozložit náklady na IT v čase. Vedení se nemusí o provoz IT starat, může se plně soustředit na své základní aktivity a pružně reagovat na rychle se měnící potřeby trhu. Data i aplikace jsou vždy dostupné, a přitom je jejich provoz zabezpečen proti útokům, krádeži či zneužití.

 

Od housingu až po virtuální datové centrum

IaaS obecně zahrnuje širokou škálu IT služeb od housingu, tj. možnosti umístění a provozu vlastních serverů zákazníka v datovém centru, až po vybudování vlastního virtuálního datového centra. Nejčastěji zahrnují služby pro ukládání, zálohování a archivaci dat, služby poskytování výpočetního výkonu a provozu aplikací.

Velikost prostoru, rychlost přístupu a další parametry virtuálních datových úložišť se obvykle navrhují podle požadavků zákazníka. Rozsah úložiště je obvykle možné měnit kdykoliv v průběhu využívání a tím zajistit, aby investované prostředky neležely ladem. Pro větší bezpečnost lze ukládání dat doplnit jejich duplikováním na záložní disky, či dokonce do geograficky oddělených lokalit.

Služby zálohování umožňují zachránit firemní data v případě ztráty nebo havárie vytvářením záložních kopií. Rozsah zálohy lze upravovat nejen z pohledu objemu, ale i doby obnovy, délky uchování a četnosti vytváření záloh.

Virtuální servery poskytují výpočetní výkon s definovanými parametry pro provoz zákaznických systémů. Často se zřizují jen na dobu, kdy jsou systémy opravdu využívány. Službu je možné zřídit okamžitě bez nutnosti čekat na dodání zařízení a instalaci. Návrh, instalaci, konfiguraci, dostupnost a podporu je schopen si zajistit sám uživatel, může však využít služeb kvalifikovaného IT personálu poskytovatele. Výkon serverů lze podle potřeb zvyšovat nebo snižovat.

IaaS služby přinášejí možnost vybudovat bez rozsáhlých investičních nákladů i kompletní virtuální datové centrum. Jeho vytvoření může zabrat jen několik desítek minut a jednodušší řešení může konfigurovat specialista poskytovatele přímo u klienta. Klient sám pak prostřednictvím webového portálu využívá a spravuje přidělené prostředky: strukturu, výpočetní výkon jednotlivých virtuálních strojů, paměť, diskový prostor i síťovou infrastrukturu.

 

Modernizace a konsolidace IT

Obecně přijatou cestou k zefektivnění IT infrastruktury je tzv. konsolidace serverových technologií. Zjednodušeně to znamená, že každou službu nevykonává samostatný server, nýbrž skupina serverů společně vykonává několik virtualizovaných služeb současně. Virtualizace užitím IaaS umožňuje výrazně zvýšit využití celkového výkonu a snížit potřebný počet serverů i spotřebu energií, unifikuje a zjednodušuje správu infrastruktury, aplikací a IT služeb. Konsolidace výrazně snižuje dlouhodobé TCO, celkové náklady na vlastnictví IT.

 

Služby IaaS rostou nejrychleji

IaaS je základní formou poskytování IT služeb, pro které se vžilo označení cloud. Podle analytiků společnosti Gartner trh cloudových služeb v roce 2016 vzroste oproti roku 2015 ze 175 mld. na 204 mld. dolarů, tedy o 16,5 %. Pro rok 2017 se předpokládá další meziroční nárůst o 17,3 %. Podíl IaaS na cloudových službách v roce 2015 činil 16,2 mld. dolarů a předpoklad na rok 2016 je 22,4 mld., což představuje nárůst o 38 %. Raketový růst popularity IaaS služeb výrazně souvisí právě s postupným stárnutím IT ve firmách a organizacích, s jejich konsolidací, virtualizací do veřejného cloudu a změnami jejich strategie. Zkušenosti několika posledních let totiž rozptylují počáteční obavy z využívání cloudu a ukazují jeho skutečné přínosy.

 

Nejenom úspory

Základním argumentem pro přechod do cloudu bývají úspory na provozu IT. Firmy, které využívají cloud delší dobu, konstatují, že úspory na IT nejsou zdaleka jediným, a dokonce ne vždy hlavním přínosem. Podle analýz staví úspory na první místo především velké firmy s více než 500 zaměstnanci. Střední a menší firmy adoptují cloud hlavně s cílem snížit jednorázové investice v okamžiku, kdy je třeba obměnit nebo modernizovat IT nebo jeho část. Využití cloudu ale přináší i zjednodušení správy IT, celkové zvýšení jeho efektivity, podporuje nezávislost obchodních jednotek na provozu IT, poskytuje průhlednější a přesnější plánování nákladů na IT v porovnání s výkonností společnosti a umožňuje nabídnout nové, lepší a neustále aktuální IT služby.

Pavel Kaplan, produktový manažer O2 Czech Republic

 

Článek byl publikován v ICT revue 11/2016.