Totální dostupnost všech relevantních textů soudních rozhodnutí v oficiálních státních internetových databázích musí být součástí dnešní právní kultury. V dynamice 21. století s obrovskou hypertrofií a převraty právního řádu i rozhodovací praxe nemůžeme spoléhat na "shora posvěcený výběr" takzvané institucionálně publikované judikatury v úředních sbírkách či nahodilou výběrovou soukromou publikaci, jako je tomu nyní. Právní stát by měl zaručit oficiální on-line přístup a nabízet kompletní informace. Analogická situace ostatně trvá i ohledně přístupu k závazným textům obecně právních předpisů. Nekontrolovaným "pirátským" zveřejňováním mohou být ohroženy různé chráněné zájmy. Hromadné elektronické zveřejňování rozhodnutí ve smyslu konceptu "open justice" slouží k veřejné kontrole soudnictví. Transparence výsledků soudního rozhodování může zvýšit důvěru v soudnictví i jeho kvalitu.

Současná vláda má předvídatelnost práva ve svém programovém prohlášení a transparentnost formou elektronizace informací v koncepci Digitální Česko. Automaticky jsme již v naší denní praxi uvykli zveřejňování kompletních textů vrcholných soudů. I na úrovni nižších soudů můžeme nalézt mnoho důležitých a inspirativních soudních rozhodnutí jako výkladů práva. V současné době by měly být vybrané texty rozhodnutí vrchních a krajských soudů (případně i okresních) publikovány v Centrální evidenci soudních rozhodnutí na webu ministerstva spravedlnosti. Avšak povinnost soudů a ministerstva publikovat v této veřejně přístupné databázi není v praxi téměř plněna.

Na základě opakovaných výhrad odborné veřejnosti k nedostatečnému zpřístupnění textů nižších soudů vláda skrze Akční plán ČR Partnerství pro otevření vládnutí 2018 až 2020 stanovila úkol navržený v rámci rady vlády pro boj s korupcí. Podle tohoto závazku by mělo ministerstvo spravedlnosti zajistit kompletní zveřejňování všech textů pravomocných rozhodnutí alespoň v jedné agendě již v letošním roce. Doufejme, že se to podaří.

Komentář byl publikován v měsíčníku Právní rádce.